گلویت ماُمن فریاد ، دختر

همیشه غصه ات بر باد ، دختر دل دریایی ات آزاد ، دختر بمان بازار غرق شور تبریز به دنیا هر چه بادا ، باد ، دختر الهی مهر تو پاینده باشد دلت از نور حق آکنده باشد و نقش بیستون پرنشاطت پر از اندیشه ی فرهاد ، دختر همیشه…