قیمت ترجمه انگلیسی به فارسی

قیمت ترجمه در فامارت براساس تعداد کلمات متن مبدأ تعیین می گردد. به عنوان مثال برای محاسبه قیمت یک متن انگلیسی (تعداد کلمات متن ۲۵۰ کلمه) با زمینه عمومی (هزینه ترجمه هر کلمه متن عمومی ۳۲ تومان)، قیمت کل متن بدین صورت محاسبه می گردد.

تعداد کلمات متن مبدأ × قیمت یک کلمه = قیمت ترجمه

۲۵۰ × ۳۲ تومان = ۸۰۰۰ تومان 

از آنجایی که مدت زمان لازم برای ترجمه یک صفحه متن عمومی و تخصصی برابر نیست و قطعاً متون تخصصی وقت گیرتر هستند و به دانش، تخصص و دقت بیشتری احتیاج دارند. قیمت متون تخصصی با ضریب بیشتری محاسبه خواهند شد.

بنابراین در برآورد هزینه ترجمه، متون ادبیات، زبانشناسی، فقه و علوم اسلامی با ضریب (۲)، فلسفه، حقوق و اسناد تجاری با ضریب (۱/۵)، پزشکی، پرستاری، نفت، گاز و پتروشیمی با ضریب (۱/۲۵)، معماری (۱/۴) و زیرنویس فیلم و سریال با ضریب (۰/۷) محاسبه خواهند شد.

به طور کلی زمان عادی در نظر گرفته شده برای انجام ۴ صفحه ترجمه (۱۰۰۰ کلمه) یک روز است و ترجمه بیش از این تعداد کلمات به صورت فوری محاسبه خواهد شد. هزینه ترجمه فوری ۱/۵ برابر هزینه ترجمه عادی است.

در مرکز ترجمه فامارت برای ترجمه متون از انگلیسی به فارسی دو نرخ قیمت وجود دارد. نرخ اول برای ترجمه متون با کیفیت دانشجویی و نرخ دوم برای ترجمه متون با کیفیت حرفه ای (که همان ترجمه طلایی + بازخوانی) است.

در جداول زیر کلیه قیمت ها به تومان است.

جدول قیمت ترجمه انگلیسی به فارسی با کیفیت دانشجویی 

زمینه سفارش

هزینه ترجمه عادی هزینه ترجمه فوری
قیمت یک کلمه قیمت ۲۵۰ کلمه

(یک صفحه استاندارد)

قیمت یک کلمه

قیمت ۲۵۰ کلمه

(یک صفحه استاندارد)

عمومی

۳۲

۸۰۰۰ ۴۸

۱۲۰۰۰

ادبیات و زبانشناسی

۶۴

۱۶۰۰۰ ۹۶

۲۴۰۰۰

اسناد تجاری

۴۸

۱۲۰۰۰ ۷۲

۱۸۰۰۰

اقتصاد

۳۲

۸۰۰۰ ۴۸

۱۲۰۰۰

برق و الکترونیک

۳۲

۸۰۰۰ ۴۸

۱۲۰۰۰

پرستاری

۴۰

۱۰۰۰۰ ۶۰

۱۵۰۰۰

پزشکی

۴۰

۱۰۰۰۰ ۶۰

۱۵۰۰۰

حسابداری و مدیریت

۳۲

۸۰۰۰ ۴۸

۱۲۰۰۰

حقوق

۴۸

۱۲۰۰۰ ۷۲

۱۸۰۰۰

روان شناسی

۳۲

۸۰۰۰ ۴۸

۱۲۰۰۰

زمین شناسی و معدن

۳۲

۸۰۰۰ ۴۸

۱۲۰۰۰

زیرنویس فیلم و سریال

۲۴

۶۰۰۰ ۳۶

۹۰۰۰

زیست شناسی

۳۲

۸۰۰۰ ۴۸

۱۲۰۰۰

سیاسی

۳۲

۸۰۰۰ ۴۸

۱۲۰۰۰

شیمی

۳۲

۸۰۰۰ ۴۸

۱۲۰۰۰

صنایع

۳۲

۸۰۰۰ ۴۸

۱۲۰۰۰

صنایع غذایی

۳۲

۸۰۰۰ ۴۸

۱۲۰۰۰

علوم اجتماعی

۳۲

۸۰۰۰ ۴۸

۱۲۰۰۰

علوم تربیتی

۳۲

۸۰۰۰ ۴۸

۱۲۰۰۰

عمران

۳۲

۸۰۰۰ ۴۸

۱۲۰۰۰

فقه و علوم اسلامی

۶۴

۱۶۰۰۰ ۹۶

۲۴۰۰۰

فلسفه

۴۸

۱۲۰۰۰ ۷۲

۱۸۰۰۰

کامپیوتر

۳۲

۸۰۰۰ ۴۸

۱۲۰۰۰

کشاورزی

۳۲

۸۰۰۰ ۴۸

۱۲۰۰۰

مالی و بازرگانی

۳۲

۸۰۰۰ ۴۸

۱۲۰۰۰

متالوژی و مواد

۳۲

۸۰۰۰ ۴۸

۱۲۰۰۰

محیط زیست

۳۲

۸۰۰۰ ۴۸

۱۲۰۰۰

معماری

۴۵

۱۱۲۵۰ ۶۸

۱۷۰۰۰

مکانیک

۳۲

۸۰۰۰ ۴۸

۱۲۰۰۰

نفت، گاز و پتروشیمی

۴۰

۱۰۰۰۰ ۶۰

۱۵۰۰۰

ورزشی

۳۲

۸۰۰۰ ۴۸

۱۲۰۰۰

هنر

۳۲ ۸۰۰۰ ۴۸

۱۲۰۰۰

کلیه قیمت ها به تومان است.

جدول قیمت ترجمه انگلیسی به فارسی با کیفیت حرفه ای (طلایی + بازخوانی)

زمینه سفارش

هزینه ترجمه عادی هزینه ترجمه فوری
قیمت یک کلمه قیمت ۲۵۰ کلمه

(یک صفحه استاندارد)

قیمت یک کلمه

قیمت ۲۵۰ کلمه

(یک صفحه استاندارد)

عمومی

۳۸

۹۵۰۰ ۵۷

۱۴۲۵۰

ادبیات و زبانشناسی

۷۶

۱۹۰۰۰ ۱۱۴

۲۸۵۰۰

اسناد تجاری

۵۷

۱۴۲۵۰ ۸۶

۲۱۵۰۰

اقتصاد

۳۸

۹۵۰۰ ۵۷

۱۴۲۵۰

برق و الکترونیک

۳۸

۹۵۰۰ ۵۷

۱۴۲۵۰

پرستاری

۴۸

۱۲۰۰۰ ۷۲

۱۸۰۰۰

پزشکی

۴۸

۱۲۰۰۰ ۷۲

۱۸۰۰۰

حسابداری و مدیریت

۳۸

۹۵۰۰ ۵۷

۱۴۲۵۰

حقوق

۵۷

۱۴۲۵۰ ۸۶

۲۱۵۰۰

روان شناسی

۳۸

۹۵۰۰ ۵۷

۱۴۲۵۰

زمین شناسی و معدن

۳۸

۹۵۰۰ ۵۷

۱۴۲۵۰

زیرنویس فیلم و سریال

۲۷

۶۷۵۰ ۴۱

۱۰۲۵۰

زیست شناسی

۳۸

۹۵۰۰ ۵۷

۱۴۲۵۰

سیاسی

۳۸

۹۵۰۰ ۵۷

۱۴۲۵۰

شیمی

۳۸

۹۵۰۰ ۵۷

۱۴۲۵۰

صنایع

۳۸

۹۵۰۰ ۵۷

۱۴۲۵۰

صنایع غذایی

۳۸

۹۵۰۰ ۵۷

۱۴۲۵۰

علوم اجتماعی

۳۸

۹۵۰۰ ۵۷

۱۴۲۵۰

علوم تربیتی

۳۸

۹۵۰۰ ۵۷

۱۴۲۵۰

عمران

۳۸

۹۵۰۰ ۵۷

۱۴۲۵۰

فقه و علوم اسلامی

۷۶

۱۹۰۰۰ ۱۱۴

۲۸۵۰۰

فلسفه

۵۷

۱۴۲۵۰ ۸۶

۲۱۵۰۰

کامپیوتر

۳۸

۹۵۰۰ ۵۷

۱۴۲۵۰

کشاورزی

۳۸

۹۵۰۰ ۵۷

۱۴۲۵۰

مالی و بازرگانی

۳۸

۹۵۰۰ ۵۷

۱۴۲۵۰

متالوژی و مواد

۳۸

۹۵۰۰ ۵۷

۱۴۲۵۰

محیط زیست

۳۸

۹۵۰۰ ۵۷

۱۴۲۵۰

معماری

۵۴

۱۳۵۰۰ ۸۱

۲۰۲۵۰

مکانیک

۳۸

۹۵۰۰ ۵۷

۱۴۲۵۰

نفت، گاز و پتروشیمی

۴۸

۱۲۰۰۰ ۷۲

۱۸۰۰۰

ورزشی

۳۸

۹۵۰۰ ۵۷

۱۴۲۵۰

هنر

۳۸

۹۵۰۰ ۵۷

۱۴۲۵۰

کلیه قیمت ها به تومان است.

در مرکز ترجمه فامارت ابتدا کیفیت و رضایت مندی مشتری مورد توجه ماست. سعی می کنیم قیمت ها به صورت منصفانه در جهت رفع نیازهای مشتری و مترجم تعیین گردد.

جهت برآورد قیمت ترجمه خود می توانید به لینک زیر مراجعه فرمایید.

برآورد قیمت ترجمه

جهت ثبت سفارش ترجمه خود می توانید به لینک زیر مراجعه فرمایید.

سفارش ترجمه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.