تخفیف حجمی ترجمه

discount

کاربران عزیز سایت فامارت تخفیف حجمی ترجمه با توجه به تعداد کلمات متن مبدأ و براساس جدول زیر اعمال می گردد. 

هر صفحه استاندارد معادل ۲۵۰ کلمه در نظر گرفته می شود.

 

تعداد صفحات استاندارد

تعداد کلمات زمان تحویل درصد تخفیف
۱ تا ۲۴ صفحه ۱ تا ۶,۰۰۰ ۰٫۵ تا ۶ روز

۰  %

۲۵ تا ۴۸ صفحه

۶,۰۰۱ تا ۱۲,۰۰۰ ۷ تا ۱۲ روز ۲  %
۴۹ تا ۷۲ صفحه ۱۲,۰۰۱ تا ۱۸,۰۰۰ ۱۳ تا ۱۸ روز

۳  %

۷۳ تا ۱۰۰ صفحه

۱۸,۰۰۱تا ۲۵,۰۰۰ ۱۹ تا ۲۵ روز ۴  %
۱۰۱ تا ۲۰۰ صفحه ۲۵,۰۰۱ تا ۵۰,۰۰۰ ۲۶ تا ۵۰ روز

۵  %

۲۰۱ تا ۵۰۰ صفحه

۵۰,۰۰۱ تا ۱۲۵,۰۰۰ ۵۱ تا  ۱۲۵ روز ۶  %
۵۰۱ تا ۲۰,۰۰۰ صفحه ۱۲۵,۰۰۱ تا ۵,۰۰۰,۰۰۰ ۱۲۶ تا ۲,۰۰۰ روز

۷  %

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.