اصطلاح Let bygones be bygones

اصطلاح Let bygones be bygones در مکالمه زبان انگلیسی کاربردی مشابه گذشته ها گذشته در زبان فارسی دارد.

اصطلاح: Let bygones be bygones.

ترجمه: گذشته ها گذشته.

ترجمه اصطلاح Let bygones be bygones

مثالی از نحوه استفاده اصطلاح Let bygones be bygones

    • Why don’t you want to invite Ellen to your party?
    • She was rude to me at the office party.
  • But that was six months ago. Let bygones be bygones.

ترجمه مکالمه:

  • چرا “الن” رو به مهمونی دعوت نمی کنی؟
  • او تو مهمونی شرکت با بی ادبی با من رفتار کرد.
  • اما اون شش ماه پیش بود. گذشته ها گذشته.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.